Ubezpieczenie OC operatora drona

Jakiś czas temu na łamach bloga opublikowałem wpis o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną dronem. Wspomniałem tam, że ubezpieczenie OC operatora drona może skutecznie uchronić przed negatywnymi skutkami finansowymi niektórych zdarzeń. W dzisiejszym artykule chciałbym rozwinąć ten temat. Postaram się w nim omówić następujące kwestie:

 1. Na czym polega „odpowiedzialność cywilna”?
 2. Kiedy ubezpieczenie OC operatora drona jest obowiązkowe?
 3. Przed jakimi zdarzeniami OC może nas ochronić?
 4. Jakie są konsekwencje braku posiadania ważnego OC jako operator drona?

Odpowiedzialność cywilna w świetle przepisów prawa

W dużej mierze opisałem ją już >> TUTAJ <<, we wspomnianym wcześniej wpisie. Dzisiaj dorzucę tylko garść informacji ogólnych.

Odpowiedzialność cywilna to tak naprawdę konieczność ponoszenia konsekwencji za swoje (w niektórych sytuacjach również za cudze) zachowanie, które spowodowało u innej osoby szkodę. Ponadto między zachowaniem, a szkodą musi istnieć związek przyczynowy. Szkoda ma zawsze charakter majątkowy (a więc musi skutkować zmniejszeniem się wartości danej rzeczy). Rekompensatą za szkodę jest odszkodowanie wypłacane w pieniądzu. Prawo wyróżnia również pojęcie krzywdy. Są to z kolei wszystkie negatywne skutki psychiczne wywołane naszym działaniem u innej osoby. „Naprawienie krzywdy” następuje poprzez zapłatę zadośćuczynienia.

Odpowiedzialność za szkody w przypadku bezzałogowców ponosi:

 • zarówno właściciel drona, jak i każda osoba używająca drona w jego imieniu,
 • a także osoba, z której winy powstała szkoda (tzw. odpowiedzialność solidarna).

Nasze zachowanie prowadzące do powstania odpowiedzialności cywilnej nie zawsze musi być zawinione. Więcej na ten temat mogą przeczytać Państwo >> TUTAJ <<. Tymczasem przejdę do kolejnego zagadnienia.

Ubezpieczenie OC operatora drona – czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC operatora drona, którym latamy w celach sportowych lub rekreacyjnych nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak warto rozważyć jego zakup. Ceny zaczynają się już bowiem od 100 zł rocznie.

Obowiązkowo OC trzeba posiadać podczas zdawania egzaminu UAVO.

Wszelkie kwestie dotyczące ubezpieczenia OC w przypadku innych lotów są uregulowane w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 rNajważniejsze postanowienia z powołanego aktu prawnego zamieszczam poniżej. Przepisy dotyczą użytkowania dronów o masie do 20 kg.

 • W załączniku określone są konkretne, minimalne sumy gwarancyjne ustalane w zależności od rodzaju wykonywanej działalności lotniczej.
 • Równowartość tych sum określona jest w SDR (tzw. Specjalne Prawa Ciągnienia), czyli międzynarodową jednostkę wymiany o charakterze pieniądza bezgotówkowego, określoną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Na złotówki przelicza się ją wg kursu NBP obowiązującego w dniu:
  • wyrządzenia szkody – dla jej likwidacji,
  • zawaracia umowy ubezpieczenia OC – dla jej zawarcia.
 • Ubezpieczenie OC osób eksploatujących drona (czyli operatorów w chwili powstania szkody) obejmuje szkody polegające na:
  • uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby trzeciej,
  • uszkodzeniu mienia osoby trzeciej na powierzchni ziemi, wody lub w powietrzu.
 • Obowiązek ubezpiecznia OC powstaje w dniu rozpoczęcia lotu.
 • Minimalna suma gwarancyjna w przypadku dronów od 5 do 20 kg wynosi 3000 SDR (ok. 16 000 zł).
 • Ubezpieczenie może zostać zawarte łącznie przez kilka osób w ramach wspólnej sumy gwarancyjnej, jeżeli:
  • wykonują one ten sam rodzaj działalności lotniczej oraz są zagrożone tym samym rodzajem ryzyka,
  • wysokość sum gwarancyjnych odpowiada wysokościom limitów zawartych w omawianym załączniku.

Ubezpieczenie OC operatora drona

Przed czym chroni nas OC?

Ubezpieczenie OC ma na celu pokrycie ewentualnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia za wyrządzoną przez nas szkodę. Biorąc pod uwagę fakt, że latając dronem odpowiadamy na zasadzie ryzyka, ubezpieczenie wydaje się przydatną rzeczą. Niemniej jednak, może się oczywiście zdarzyć, że spowodowane dronem szkody będą większe, aniżeli suma gwarancyjna ubezpieczenia. W takim przypadku nadwyżkę odszkodowania / zadośćuczynienia trzeba wyłożyć z własnej kieszeni.

Kary za brak ubezpieczenia OC operatora drona

Ustawa Prawo lotnicze wskazuje w art. 209o. 1., że użytkownik drona, który nie jest przewoźnikiem lotniczym i nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podlega karze w wysokości 0,25% minimalnej sumy ubezpieczenia.

Ponadto Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeprowadzając kontrole może zabezpieczyć drona i niedopuścić do jego używania, jeżeli nie okazano dokumentu potwierdzającego zawaracie umowy ubezpieczenia OC lub stwierdzającego opłacenia składki tego ubezpieczenia, jeżeli obowiązek zawarcia umowy OC wynika z przepisów dotyczących ubezpieczeń w odniesieniu do przewoźników lotniczych i użytkowników statków powietrznych.

Ubezpieczenie OC operatora drona – podsumowanie

Jak widać, odpowiedzialność cywilna w świetle prawa jest odpowiedzialność szeroką i majątkową. Ubezpieczenie OC chroni zatem skutecznie przed wieloma, również przypadkowymi i nieprzewidzianymi sytuacjami. Należy pamiętać, że oprócz lotów rekreacyjnych i sportowych, operator drona ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC.

Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments

Chciałbym się dowiedzieć konkretnie które miejsca w ustawie mówią lub wyłączają z obowiązkowego ubezpieczenia drony rekreacyjne poniżej 600g?? W niektórych miejscach ludzie opieraja sie na niektórych stronach ustawy gdzie pisza o statkach powietrznych poniżej 20kg i twierdzą że nawet dron zabawka MUSI miec OC. Wiem że nie jest to obowiązkiem ale jest zalecane